Психотерапия Права и задължения


Аз спазвам етичния кодекс на психолога. Неговата цел е да защити благополучието на клиента и обществото, за които аз работя.

Съществена част от този кодекс е да защитавам тайната на личната информация, която получавам при работата си. Аз трябва да запазя конфиденциални нашите терапевтични отношения и цялата информация, която съм получила от тях. Мога да се консултирам с колеги, с цел максимално добри резултати от терапията, при условие че не разкривам Вашето име или каквато и да било друга информация, която би позволила да Ви индентифицират. Няма значение кой плаща терапията Ви; информацията, която разкривате по време на сеансите, не става достояние на никого, включително и на лицето, което заплаща Вашата терапия. Правилото е валидно и при семейна психотерапия, когато се правят индивидуални сесии на съпрузите

Мое задължение е да Ви обясня защо прилагаме даден метод и да Ви запозная с неговите особености. В случай, че добросъвестно преценя, че терапията не може да Ви бъде от полза, се задължавам да Ви насоча към колега или съответен специалист.